logo

Giới thiệu AASC

  • Giới thiệu AASC

    Được thành lập ngày 13/05/1991 theo Quyết định số 164 TC/TCCB của Bộ trưởng Bộ Tài chính, AASC là Công ty Kế toán Kiểm toán được thành lập đầu tiên, giữ vững truyền thống sinh ra và trưởng thành từ Bộ Tài chính - Việt Nam thực hiện các dịch vụ về Kiểm toán, Tư vấn Tài chính, Kế toán và Thuế.

Copyright © 2018. AASC Auditing Firm. All Rights Reserved.